ZZ Top

Skovdalen 18.06.2014

 • Dusty Hill, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Publikum, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Dusty Hill, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Dusty Hill, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Dusty Hill, Frank Beard, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Dusty Hill, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Dusty Hill, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Dusty Hill, Frank Beard, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Publikum, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Billy Gibbons, Dusty Hill, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen
 • Publikum, Skovdalen, ZZ Top, © Jacob Stisen